Xanthate

 • Tuyển nổi quặng sunfua natri Isopropyl Xanthate

  Tuyển nổi quặng sunfua natri Isopropyl Xanthate

  Việc phát minh ra xanthate đã thúc đẩy rất nhiều sự tiến bộ của công nghệ làm giàu.

  Tất cả các loại xanthate có thể được sử dụng làm chất thu gom để tuyển nổi bọt và lượng được sử dụng trong

  lĩnh vực này là lớn nhất.Etyl xanthate thường được sử dụng trong quặng sunfua dễ nổi.

  Tuyển nổi ưu tiên;việc sử dụng kết hợp ethyl xanthate và butyl (hoặc isobutyl)

  xanthate thường được sử dụng để tuyển nổi quặng sunfua đa kim.