Tham quan nhà máy

Màn hình xuất xưởng

Kẽm sunfat nung nguyên liệu
Lọc báo chí kẽm sulfat
Kẽm Sulfate loại bỏ các tạp chất
Bao bì kẽm sulfat
Lưu trữ kẽm sulfat
nhà máy kẽm sulfat
nhà máy axit axetic

Phòng thí nghiệm

Phát hiện kẽm sulfat